Poslovnikom o radu Uređivačkog odbora sa Pravilnikom o uređivanju časopisa InspirED Teachers' Voice propisuju se pravila uređivanja časopisa (u daljem tekstu: InspirED Teachers' Voice).

Ovim aktom posebno se uređuje opremanje časopisa u celini i članka kao njegovog sastavnog dela. Takođe, utvrđuje se sadržaj dokumentacije koja se koristi u uređivačkom radu, kao i obaveza samoarhiviranja. Primena ovog akta prvenstveno je važna za kontrolu i unapređenje kvaliteta rada uredništva, te samog časopisa InspirED Teachers' Voice, i njegovo potpunije uključivanje u nacionalni i međunarodni sistem razmene naučnih informacija.